REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO KADEX LOGO

 

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy działający pod adresem kadexlogo.pl (dalej jako „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), prowadzony jest przez KADEX AG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700804, posiadającą numer NIP 9482598330, numer REGON 146359570, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sklep Internetowy jest platformą handlową on-line, działającą w ramach domeny internetowej pod adresem kadexlogo.pl, pozwalającą Klientom w szczególności na: zapoznanie się z oferowanymi przez Sprzedawcę produktami, na zamawianie i zawieranie umów sprzedaży (kupowanie) produktów, oferowanych przez Sprzedawcę w tym Sklepie, na odległość, dokonywanie zapłaty za zamówione za pośrednictwem Sklepu produkty, prowadzenie wysyłki newslettera.
 3. Klientem” Sklepu jest każda osoba, która korzysta z tego Sklepu, w szczególności
  w celu dokonania zakupu produktu (produktów) oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Stronami umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca i Klient.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu (zwany „Regulaminem”), określa, w szczególności:
  1. warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów;
  2. zasady składania przez Klientów zamówień na produkty dostępne w Sklepie;
  3. zasady i sposoby zapłaty ceny za produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu;
  4. zasady i sposoby dostarczania Klientom Sklepu zamówionych produktów;
  5. zasady składania przez Klientów reklamacji dotyczących produktów;
  6. sposoby i zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących produktów kupionych za pośrednictwem Sklepu;
  7. warunki przyjmowania plików graficznych do Sklepu;
  8. warunki wysyłki newslettera;
 6. Sprzedawca świadczy swoje usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 • 2
  WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Klientem Sklepu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a której odrębne przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych.
 2. Klientem Sklepu może być również osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli działa za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 3. Do korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym w szczególności do: przeglądania produktów oferowanych w Sklepie, składania zamówień, przeglądania historii zamówień w Sklepie, niezbędne jest urządzenie (w szczególności: komputer, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz dostęp do elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail).
 4. Klientowi nie wolno zamieszczać, publikować lub w inny sposób dostarczać za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności przesyłać spamu oraz posługiwać się grafikami co do których Klient nie posiada praw autorskich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu. Zabronione jest ponadto korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i właściwościami.
 5. Świadczone przez Sklep drogą elektroniczną usługi polegają w szczególności na:
 6. umożliwianiu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia,
 7. umożliwianiu kontaktu ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 8. umożliwianiu wymiany korespondencji e-mailowej między Klientem a Sprzedającym,
 9. prowadzeniu wysyłki newslettera.

 

 • 3
  SPOSÓB SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zasady przesyłania wyceny zamówienia
 2. Wszystkie wyceny w imieniu Sklepu są dokonywane za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 3. Wyceny zamówień dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług Sklepu. Wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi po upływie 7 dni kalendarzowych od przesłania wyceny bez podania przyczyny.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość do zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O zmianie ceny Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia. Zmiana cen zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie przed opłaceniem zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen, również po opłaceniu danego zamówienia.
 1. Zasady składania zamówień
 2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu. Termin realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt z biurem obsługi klienta możliwy jest tylko w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 pod adresem mailowym bok@kadex.pl lub nr tel: +48 661 281 775.
 3. Warunkami przystąpienia do realizacji zamówienia są:
 4. potwierdzenie w wiadomości e-mail przez klienta terminu realizacji zamówienia oraz zamawianej ilości towarów i usług. Wiadomość przesłana przez Klienta musi zawierać także wszystkie szczegóły zamówienia (m.in. wybrane rozmiary, wybraną odzież wraz z krojami, kolorystykę, wielkość nadruków, umiejscowienie nadruków itd.) oraz poprawnie przygotowanymi do znakowania plikami graficznych (w przypadku znakowania sitodrukiem, termotransferem, haftem komputerowym, folią flex, flexem lateksowym wymagane są pliki graficzne zapisane wektorowo w formacie PDF; w przypadku druku DTG dopuszczalny jest dowolny plik graficzny),
 5. dokonanie przedpłaty za złożone zamówienie, oraz zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, Sklep nie przystępuje do realizacji zamówienia.
 7. Sklep co do zasady nie dopuszcza płatności odroczonej. Decyzje o możliwości zastosowania płatności odroczonej w przypadku określonego klienta podejmuje indywidualnie Sklep i informuje o tym Klienta w wiadomości e-mailowej.
 8. W przypadku opóźnienia w płatności zostaną naliczone z tego tytułu odsetki ustawowe za opóźnienie, a w przypadku transakcji zawartych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Sklep zastrzega sobie również możliwość naliczenia pozostałych kosztów związanych z opóźnieniem w płatności, jak np. koszty wezwań do zapłaty i inkasa oraz związane z nimi opłaty, wydatki oraz koszty sądowe, administracyjne, prawnicze, itp.).
 9. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni roboczych. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające
  z niedostarczenia plików graficznych lub dostarczenia nieprawidłowych czy uszkodzonych plików przez Klienta.
 10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesyłane jest w formie wiadomości e-mail.
 11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sklepu drogą wiadomości e-mail.
 12. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji i modyfikacji już złożonego zamówienia, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to zgodę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Sklepowi, celem wykonania znakowania lub zdobienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość powyższego oświadczenia.
 14. Wszystkie faktury będą wystawiane i wysyłane przez Sklep do Klienta drogą elektroniczną
 15. Z uwagi na charakter produkcyjny, Sklep zastrzega sobie możliwość niewykonania 5 szt. w przypadku zamówienia do 100 sztuk oraz 5% z łącznej liczby zamawianych sztuk bez podawania przyczyny. Wówczas w pierwszej kolejności brakujące sztuki zostaną wykonane alternatywną techniką znakowania, tak by końcowa ilość zgadzała się z zamówieniem. Sklep zastrzega sobie możliwość dostarczenia w/w sztuk do 7 dni roboczych później względem głównego nakładu. W przypadku braku możliwości wykonania alternatywnego znakowania lub braku dostępności towaru u producenta, Drukarnia zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji do 30 dni roboczych.

 

III. Terminy dostaw oraz odbiór towaru

 1. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie liczony jest w pełnych dniach roboczych od dnia następnego po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia. Termin realizacji oznacza datę wysyłki zamówienia lub datę możliwości odbioru osobistego.
 2. Ryzyko uszkodzenia towaru, jego wybrakowanie lub pogorszenie jakości przechodzi na Klienta w momencie:
 3. wysyłki towaru kurierem lub inną formą transportu;
 4. osobistego odbioru zamówienia przez klienta.
 5. Dostawa zamówień do Klienta może być dokonywana za pośrednictwem kuriera, Poczty Polskiej, paczkomatów INPOST lub w inny sposób uzgodniony między Stronami.
 6. Dostarczenie zamówień przez firmy kurierskie, spedycyjne lub inne podmioty następuje na zasadach przewidzianych przez te podmioty.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany ww. sposobów dostawy oraz ograniczenia dostępności sposobów dostawy widocznych z poziomu składania zamówienia w Sklepie, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych przez Klienta produktów, jeżeli jest to spowodowane podaniem przez Klienta błędnych (nieprawidłowych lub niepełnych) danych.
 9. W przypadku zadeklarowania przez Klienta odbioru osobistego, zobowiązuje się on odebrać zamawiany towar w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w tym terminie będą wysyłane na koszt klienta, na adres wskazany w fakturze VAT.
 10. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne wydarzenia lub sytuacje ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów. Sklep powiadomi w takim przypadku o nowym, orientacyjnym terminie dostawy.
 11. Ze względu na fakt, że produkty dostępne w sklepie mają charakter zindywidualizowany i przygotowywany pod konkretne zamówienie, wyłączona jest możliwość odstąpienia od umowy ich zakupu.

 

 • 4
  RĘKOJMIA ZA WADY,
  SKŁADANIE REKLAMACJI I ICH ROZPATRYWANIE

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówienia bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedane produkty mają wady fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest również do prawidłowego (zgodnego
  z postanowieniami Regulaminu) świadczenia pozostałych usług w nim przewidzianych.
 2. Reklamacje mogą być przez Klienta zgłaszane:
  1. na piśmie, na adres pocztowy KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom lub
  2. telefonicznie, pod numerem telefonu +48 661 281 775 lub
  3. drogą elektroniczną, przez:
   1. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.kadexlogo.pl lub
   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@kadex.pl .
  4. Reklamacja powinna zawierać informacje o osobie lub podmiocie składającym reklamację
   (w szczególności: imię i nazwisko, firmę i dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  5. Powodem reklamacji może być w szczególności uszkodzona odzież oraz wyraźna różnica w kolorze, rozmiarze, wykroju czy gramaturze odzieży, a także źle wykonane znakowanie, jeśli umiejscowienie bądź odwzorowanie wzoru odbiega o więcej niż 10%.
  6. W przypadku znakowania towaru otrzymanego od Klienta, Sprzedawca nie odpowiada za błędne wykonanie znakowania z uwagi na nieznajomość materiału, dostarczonego przez Klienta.
  7. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowane produkty do Sprzedawcy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub osobiście.
  8. Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszym postępowaniu. Odpowiedź na reklamację udzielona zostanie w taki sam sposób w jaki ją złożono.
  9. Reklamacje powstałe podczas transportu przesyłki będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą przesyłki protokołu reklamacyjnego.
  10. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
  11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient uiścił Sprzedawcy z tytułu kupna produktów.

 

 • 5
  KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych ze Sklepem,
  na podstawie niniejszego Regulaminu:
  1. na piśmie, na adres pocztowy KADEX AG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom
  2. lub telefonicznie, pod numerem telefonu +48 661 281 775 lub
  3. drogą elektroniczną, przez:
   1. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.kadexlogo.pl lub
   2. wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@kadex.pl .
  4. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem:
   1. na piśmie, na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny lub
   2. drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta lub
   3. telefonicznie, z wykorzystaniem numeru telefonu wskazanego przez Klienta.

 

 • 6
  DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie, w szczególności podczas składania zamówienia, wysyłki newslettera oraz w korespondencji kierowanej do Sprzedawcy, przetwarzane są przez Sprzedawcę – KADEX AG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700804, posiadającą numer NIP 9482598330, numer REGON 146359570 (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i równocześnie niezbędne do prawidłowego składania i realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności, której treść jest dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem
 4. Uznaje się, że dane osobowe podawane przez Klienta, stanowią jego dane osobowe.

 

 • 7
  Newsletter

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia możliwości wysyłki newslettera do zainteresowanych osób. Zgoda wyrażona na otrzymywanie wiadomości e-mail od Sprzedawcy udzielana jest na stronie Sklepu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Cofnięcie zgody może nastąpić drogą mailową na adres Sklepu: bok@kadex.pl.

 

 • 8
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia
  zmienionej treści Regulaminu, na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili składania zamówienia.
 2. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, których przedmiotem są produkty kupione za pośrednictwem Sklepu, oraz do usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, jak również innymi usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin i jego zmienione wersje dostępne są nieodpłatnie w wersji polskiej,
  na stronie internetowej Sprzedawcy, pod adresem REGULAMIN